ساعت معروف بیگ‌بن در مرکز لندن برای تعمیرات اساسی تا سال ۲۰۲۱ خاموش خواهد شد و صدای ناقوس عظیم آن به جز در مواردی استثنایی به گوش نخواهد رسید.