ضمن دعوت از هموطنان در مناطق زلزله زده به آرامش و پیگیری اخبار از مبادی رسمی و همکاری با نیروهای امدادی، از شما عزیزان می خواهیم توصیه های ایمنی زیر را حین وقوع زلزله و پس لرزه ها رعایت کنید.