در پی انتشار عکس آزاده نامداری در سوییس در حال نوشیدن نوشابه ای خاص، حواشی فراوانی در فضایی مجازی مطرح شد اما بررسی نشان داد این نوشابه نوعی ماءالشعیر بدون الکل سوئیسی بوده است.